Hướng dẫn kết nối và sử dụng chống hú Feedback XTR 2.0 PLUS

Các loại micro cắm vào các cổng IN của chống hú XTR 2.0 PLUS bằng dây canon đực cái

Cổng OUT của chống hú qua amply hoặc mixer bằng dây canon đực cái hoặc dây canon – 6 ly

cách gắn dây chống hú xtr 2.0 plus

Cách gắn dây chống hú cho micro không dây và Amply

cần 2 dây canon đực cái và 2 dây canon – 6ly

Cách gắn dây chống hú cho micro không dây và Mixer bàn

cần 4 dây canon đực cái để kết nối

 

Trả lời